Shuyan Gong

Shuyan Gong

Postdoctoral Scholar 2019 gongshuyan@tsinghua.edu.cn Ph.D. Chinese Academy of Sciences

Shuyan Gong

Shengbo Zhang

Shengbo Zhang

Postdoctoral Scholar 2020 zhangshengbo@tsinghua.edu.cn Ph.D. Tianjin University

Shengbo Zhang

Xiuxiu Han

Xiuxiu Han

Postdoctoral Scholar 2021 hanxiuxiu14@mail.ucas.edu.cn Ph.D. Chinese Academy of Sciences

Xiuxiu Han

Mingze Sun

Mingze Sun

Graduate 2020 smz20@mails.tsinghua.edu.cn B.E. Tianjin University

Mingze Sun

Yanfen Wu

Yanfen Wu

Graduate 2020 wuyf20@mails.tsinghua.edu.cn B.E. China University of Petroleum

Yanfen Wu

Jacky Lee Yi Yang

Jacky Lee Yi Yang

Graduate 2020 liyiyang20@mails.tsinghua.edu.cn B.E. Taiwan Tsing Hua University

Jacky Lee Yi Yang

Qikun Hu

Qikun Hu

Graduate 2021 hqk21@mails.tsinghua.edu.cn B.E. Tsinghua University

Qikun Hu

Helai Huang

Helai Huang

Graduate 2021 huanghl21@mails.tsinghua.edu.cn B.E. Dalian University of Technology

Helai Huang

Yanjun Chen

Yanjun Chen

Visiting Student 2021 scucyj@163.com Ph.D. Candidate, Sichuan University

Yanjun Chen

Alumni

Zheng Gong, Undergraduate 2019, Tsinghua Shenzhen International Graduate School

Yueqing Wang, Visiting Scholar 2020, North University of China

Yuxiao Zhang, Postdoc 2019, Sinopec Research Institute