Shuyan Gong

Shuyan Gong

Postdoctoral Scholar 2019 gongshuyan@tsinghua.edu.cn Ph.D. Chinese Academy of Sciences

Shuyan Gong

Yuxiao Zhang

Yuxiao Zhang

Postdoctoral Scholar 2019 zhangyuxiao@tsinghua.edu.cn Ph.D. Chinese Academy of Sciences

Yuxiao Zhang

Shengbo Zhang

Shengbo Zhang

Postdoctoral Scholar 2020 zhangshengbo@tsinghua.edu.cn Ph.D. Tianjin University

Shengbo Zhang

Xiuxiu Han

Xiuxiu Han

Postdoctoral Scholar 2021 hanxiuxiu14@mails.ucas.edu.cn Ph.D. Chinese Academy of Sciences

Xiuxiu Han

Mingze Sun

Mingze Sun

Graduate 2020 smz20@mails.tsinghua.edu.cn B.E. Tianjin University

Mingze Sun

Yanfen Wu

Yanfen Wu

Graduate 2020 wuyf20@mails.tsinghua.edu.cn B.E. China University of Petroleum

Yanfen Wu

Jacky Lee Yi Yang

Jacky Lee Yi Yang

Graduate 2020 liyiyang20@mails.tsinghua.edu.cn B.E. Taiwan Tsing Hua University

Jacky Lee Yi Yang

Qikun Hu

Qikun Hu

Graduate 2021 hqk21@mails.tsinghua.edu.cn B.E. Tsinghua University

Qikun Hu

Helai Huang

Helai Huang

Graduate 2021 huanghl21@mails.tsinghua.edu.cn B.E. Dalian University of Technology

Helai Huang

Yanjun Chen

Yanjun Chen

Visiting Student 2021 scucyj@163.com Ph.D. Candidate, Sichuan University

Yanjun Chen

Alumni

Zheng Gong, Undergraduate 2019, Tsinghua Shenzhen International Graduate School, hudenjear@foxmail.com

Yueqing Wang, Visiting Scholar 2020, North University of China, Lecturer